Řeším přístupovou cestu

nemovitostiŘeším přístupovou cestu

V minulosti nebylo často nijak formálně řešeno, zda a jak se bude vlastník stavby k ní dostávat přes sousední pozemky z veřejné komunikace. Nezřídka se proto stává, že vlastník pozemku, na kterém je stavba umístěna anebo vlastník sousedního pozemku, přes který vlastník stavby přistupuje z veřejné komunikace, se rozhodne přístup odepřít anebo znemožnit. Běžným příkladem je situace, když vlastník pozemku, s nímž byla uzavřena ústní dohoda o přístupu, svůj pozemek prodá jinému, který přístup odmítá umožnit. Při splnění zákonných požadavků se pak lze u soudu domáhat zřízení práva nezbytné cesty za účelem řádného užívání stavby, nejlépe ve formě zřízení věcného břemene. Ve věcech věcných břemen a přístupové cesty poskytujeme komplexní právní služby počínaje odborným posouzení situace, projednání s protistranou (vlastníkem sousedního pozemku), až po uplatnění práva ke zřízení nezbytné cesty u příslušného soudu včetně zastoupení klienta v soudním řízení.