Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Láznička, se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, IČ 40667740 ( dále jen "Advokátní kancelář" nebo "Správce"), zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní údaje (zjm. telefon a emailovou adresu)
  • další informace uvedené v kontaktním formuláři (text poptávky).

Advokátní kancelář dále při plnění svých zákonných a stavovských povinností při poskytování právních služeb a v rámci svého oprávněného zájmu zpracovává i další zákonem stanovené osobní údaje: všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, případně u podnikající osoby též obchodní firmu včetně dodatku či dalšího označení, sídlo či místo podnikání, IČ a DIČ.

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Advokátní kanceláří. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, vždy však výhradně jen na základě Zpracovatelské smlouvy. Uchování osobních údajů je prováděno v zabezpečených spisových materiálech a bezpečných elektronických databázích.

Advokátní kancelář poskytuje své služby na základě zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, přičemž všichni její advokáti či zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb, ve smyslu ustanovení § 21 uvedeného zákona. Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na poskytování služeb nebo vymáhání nároku Správce, anebo osobáma a v rozsahu stanoveném zákonem za účelem plnění právní povinnosti.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje v případě vaší poptávky služeb je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek Advokátní kanceláře, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb se pak provádí výhradně ze zákonem stanovených důvodů za účelem vedení povinné evidence. Takové osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5-ti let od skončení zastoupení, případně po dobu 10-ti let v zákonem stanovených v případech při identifikaci a kontrole klienta dle AML zákona anebo podle daňových předpisů. Tyto osobní údaje mohou být po uvedenou dobu využity i v rámci oprávněného zájmu Spráce při vymáhání nároků.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (též jako „AML zákon“), podle kterého je povinen provádět opatření na jeho základě a podle dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil. Účelem zpracování údajů v tomto případě je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a probíhá zejména formou jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení a archivace.

V rámci svého oprávněného zájmu může Advokátní kancelář dále zpracovávat osobní kontaktní údaje i za účelem zasílání obchodních sdělení a vedení marketingových kampaní. Tyto údaje mohou být Správcem zpracovávány k tomuto účelu po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů anebo od skončení smlouvy či zastoupení, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce http://www.tl-ak.cz/cookies.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu advokatnikancelar@tl-ak.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).