Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Láznička, advokát, ev. číslo ČAK: 3988, IČ: 40667740, DIČ: CZ6805061681, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5 (dále jako „TLAK“) poskytuje právní a obdobné služby svým klientům a současně i provozuje webové stránky www.tl-ak.cz (dále jako „web“), který mimo jiné obsahuje kontaktní formulář a aktuální kontaktní údaje TLAK pro všechny účely, zejména email: advokatnikancelar@tl-ak.cz a telefon +420 222 261 600.

Služby klientům jsou poskytovány výhradně (spolupracujícími) advokáty. Obvykle půjde o poskytování právních rad, konzultace, sepsání nebo kontrolu listin, smluv anebo návrhů a podání či komplexní zastoupení klienta ve věci včetně s tím i jinak spojených a souvisejících úkonů. TLAK je oprávněna při poskytování služeb využívat též služeb a činnosti třetích osob v potřebných oblastech (zejména externí specialisty a odborníky, soudní znalce a exekutory, notáře, daňové poradce, překladatele, administrativní pracovníky a další).

Zájemce o poskytování služeb je osoba, která poskytnutí konkrétních služeb vyhledává a zajímá se o jejich poskytnutí ze strany TLAK.

Klient je osoba, která poskytnutí služeb u TLAK objedná s jejím souhlasem s objednávkou nebo její částí, čímž dochází k platnému

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb na dobu do okamžiku jejich poskytnutí ve sjednaném rozsahu, ke které se vztahují tyto smluvní podmínky, a jejímž obsahem je též zmocnění TLAK ke všem úkonům souvisejícím se zadanými věcmi a zpracováním služby.

Objednat a poskytnout služby je možné osobně anebo distančním způsobem (telefonicky, elektronicky nebo online).

Podklady a informace je klient povinen vždy bez zbytečného odkladu a s dostatečným předstihem předat TLAK v potřebném rozsahu písemně či elektronicky a s dostatečným vysvětlením pro zpracování zadaných úkolů v souvislosti s požadovanou službou. V případě prodlení klienta nenese TLAK odpovědnost za své prodlení se zpracováním zadaných úkolů ani za tak případně vzniklou škodu. Svá stanoviska a pokyny klient vždy podává TLAK písemně (příp. elektronicky). V opačném případě platí, že služby jsou poskytovány v souladu se stanoviskem, pokyny a přáním klienta.

Důvěrnost je zajištěna zákonnou povinností mlčenlivosti advokátů o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právní služby dozvěděli, výjimkou je totožnost klienta před správcem daně a identifikace a kontrola klienta dle AML zákona, kterou je klient v zákonem předepsaných případech povinen poskytnout, a k čemuž se zavazuje (mimo jiné) předložit originály osobních a dalších potřebných dokladů a listin i odsouhlasit pořízení jejich fotokopií.

Účinnosti nabývá smlouva a zmocnění teprve zaplacením požadované úhrady nebo zálohy určené TLAK v přiměřené výši aktuálně předpokládaného rozsahu poskytování služeb, výdajů a náhrad. Bez ohledu na účinnost smlouvy je klient vždy povinen uhradit promeškaný čas nebo čas strávený administrativní činností i před účinností smlouvy (viz hodinová odměna v ceníku). Stejným způsobem se postupuje i v průběhu poskytování služeb, je-li úhrada nebo záloha spotřebována anebo v nedostačující výši pro další aktuální činnost.

Vypovědět smlouvu, zmocnění a další poskytování služeb mohou obě smluvní strany jednostranně a s okamžitou platností v písemné nebo elektronické formě, čímž ovšem není dotčeno právo TLAK na náhradu škody a na zaplacení všech pohledávek a sankcí vzniklých v souvislosti se smlouvou, objednávkou, zmocněním, službami nebo prodlením klienta.

Smluvní podmínky zahrnují zejména rozsah a zpracováním osobních údajů, obsah obchodních podmínek a ceník, výslovná prohlášení a poučení klienta. V aktuálním znění jsou vždy zveřejněny na webu a klient je vždy obdrží v aktuálním znění emailem nebo osobně v rámci registrace do klientského systému TLAK při prvé objednávce. TLAK může smluvní podmínky změnit zejména s přihlédnutím k aktuální právní nebo tržní situaci a o této změně informuje klienta zveřejněním aktuálního (nového) znění na svém webu. Klient se zavazuje vždy alespoň k 31.12. každého kalendářního roku se s zveřejněným zněním na webu seznámit a tento den se vždy považuje za den oznámení změn klientovi, nedojde-li k oznámení dříve jiným způsobem, např. doručením aktuálního (nového) znění emailem nebo osobně. Nebude-li klient se změnou souhlasit, může poskytování právních služeb písemně okamžitě vypovědět výše uvedeným způsobem a důsledky. Neučiní-li tak nejpozději do 30-ti dnů od oznámení změny, považují se nové smluvní podmínky za oboustranně odsouhlasené.

Emailový a Telefonický kontakt je zájemce i klient povinen předat TLAK vždy předem (již při poptávce nebo objednávce služeb), čímž také potvrzuje jeho aktuálnost a platnost. Dokud klient písemně nebo elektronicky TLAK neoznámí změnu svého kontaktu, je na něj odeslaná korespondence považována vždy za doručenou dnem odeslání.

Pracovní doba TLAK je v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin.

 

Zpracování osobních údajů

provádí TLAK  jako správce osobních údajů při plnění svých zákonných a stavovských povinností, při poskytování právních služeb a v rámci svého oprávněného zájmu shromažďuje, zpracovává, uchovává a spravuje poskytnuté osobní údaje bezpečně a v nezbytném rozsahu za stanoveným účelem (zejm. pro vedení povinné evidence, vymáhání nároků, zasílání obchodních sdělení, realizaci reklamních kampaní, správu svých webových stránek a vyřizování poptávek) po stanovenou dobu (obvykle od doručení poptávky zájemce nebo skončení zastoupení klienta: 3 roky pro marketingové účely, 5 let pro povinnou archivaci anebo 10 let zejm. v případech identifikace a kontroly klienta dle AML zákona, podle účetních a daňových předpisů a za účelem vymáhání pohledávek). O všech právech a povinnostech byly poskytnuty veškeré informace a klient bere na vědomí doporučení seznámit se i s dalšími informacemi o této věci na webu pod adresou www.tl-ak.cz/oou a na stránkách státní správy ÚOOÚ pod adresou www.uoou.cz.

 

Výslovná prohlášení a poučení klienta

Klient výslovně souhlasí:

 • s těmito smluvními podmínkami a bere na vědomí, že souhlas s nimi může vyjádřit i jen pouhým zaplacením, zejména je-li služba objednána nebo sjednána distančním způsobem,
 • s elektronickým zasíláním korespondence, účtenek i daňových dokladů a
 • aby TLAK použila k vyrovnání veškerých svých i budoucích pohledávek vůči klientovi případné klientské prostředky a současně prohlašuje že tyto jsou pouze z poctivých zdrojů s vědomím následků pro případ nepravdivosti svého prohlášení,
 • s registrací elektronického uživatelského účtu na webu TLAK za účelem zjednodušení opakovaných nákupů a přístupu k uživatelským funkcím (přihlašovací údaje jsou tvořeny emailem klienta a heslem, které si klient může vygenerovat na webu TLAK pod tlačítkem "Zapomenuté heslo" v sekci "Přihlášení"),
 • plněním požadované služby před uplynutím lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy, přičemž poskytnutím plnění zaniká právo spotřebitele odstoupit od smlouvy.

Klient výslovně prohlašuje, že:

 • jeho zájmy nejsou v kolizi se zájmy jiného klienta TLAK (či osoby, kterou zastupuje),
 • ve věci není zastupován jiným advokátem,
 • zmocňuje TLAK ke všem úkonům souvisejícím se zadanými věcmi a souhlasí s jejím oprávněním zvolit za sebe případně další zástupce (substituce) a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

Klient bere na vědomí poučení, že:

 • TLAK není oprávněna bez souhlasu klienta ověřovat si pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných důkazů a skutkových informací, jakož bere na vědomí i trestně právní důsledky při jejich padělání nebo pozměnění. Klient je povinen bezodkladně písemně či elektronicky sdělit TLAK jemu známé okolnosti o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ projednat předem s TLAK vhodný postup, který bude písemně či elektronicky zachycen, přičemž bez takového upozornění TLAK neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží,
 • případná přeshraniční uspořádání je povinen namísto TLAK oznamovat na základě zvláštního zákona klient samostatně,
 • může od distančním způsobem uzavřené smlouvy odstoupit je-li spotřebitel tak, že své písemné odstoupení doručí TLAK nejpozději do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy poštou, emailem anebo kontaktním formulářem z webu, a za takové situace uhradí pouze cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (včetně případně promeškaného času a času stráveného administrativní činností - viz hodinová odměna v ceníku).

 

CENÍK

Ceny v aktuální výši se řídí aktuálními smluvními podmínkami obsahujícími i ceník.

Zaplatit je možné platební kartou nebo bankovním převodem, a to online pomocí platební brány umístěné na webu nebo na základě zaslaného platebního příkazu či odkazu z platební brány, nebo případně i osobně v kanceláři v sídle TLAK. Při zadání opakované platby platební kartou mohou být strhávány i opakované (paušální) platby anebo dodatečná platba při překročení poskytnuté zálohy anebo na základě doobjednávky služeb. Hotovost je přijímána jen zcela výjimečně.

Úhrada nebo záloha musí být zaplacena vždy před započetím poskytování služeb či jakékoli činnosti TLAK, jinak TLAK nemusí objednanou službu, práci ani činnost nebo její část započít anebo v ní pokračovat ani vynaložit případné výdaje a náklady, aniž by tato skutečnost zakládala právo klienta nebo třetí osoby na náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

Smluvní sankce je uplatňována ze strany TLAK výjimečně, a to zejména v případě delšího anebo opakovaného prodlení klienta s plněním své povinnosti řádně a včas zaplatit vyúčtování, doplatek, úhradu nebo zálohu. V takovém případě je TLAK oprávněna po klientovi požadovat též zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky denně až do úplného zaplacení dluhu. Současně je klient povinen v případech jednorázového nebo opakovaného porušení smluvních podmínek, zaplatit TLAK smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

Vyúčtování, doplatek, zálohu a smluvní pokutu je klient povinen zaplatit kdykoliv mu bude oznámena či vyúčtována, nejpozději však do 3 dnů ode dne výzvy k úhradě formou v ní uvedenou, jinak na bankovní účet TLAK č.: 2222 5577 / 2010, vedený u Fio Banky.

 

Online produkty

určené k přímému online nákupu na webu mají svůj konkrétní pevný rozsah uveden v popisu každé varianty produktu a aktuální cenu u nákupního tlačítka každého online produktu nebo jeho online příplatku, kterým klient takový produkt, příp. příplatek, vkládá do elektronického košíku a následně jej po předchozí rekapitulaci položek nakoupí a zaplatí skrze platební bránu. Případné další služby, náhrady nebo činnost (potřebná zejména k řádnému zpracování věci) nad rámec uvedený v popisu rozsahu online produktu a zaplacených online příplatků, hradí klient vždy navíc v aktuálních sazbách odměn, náhrad a příplatků uvedených v aktuálním ceníku v následujících článcích. Opakovanými nákupy online produktů nelze obcházet povinnost k úhradě vyšší hodinové odměny podle hodnoty nebo předmětu věci.

Základní zpracování online produktu je určeno jednodušším věcem a zahrnuje obvykle zapracování jen základních zákonných náležitostí bez podrobných, odlišných či širších ujednání smluvních stran a bez podrobného vysvětlení a odkazů na odborné názory a judikaturu.

Premium je příplatkovým rozšířením základního zpracování online produktu a zahrnuje delší nebo podrobné zpracování či vysvětlení, více stan textu nebo delší dobu zpracování a činnosti (až dvojnásobný čas nebo počet stran), zejména s širším rozsahem ujednání smluvních stran nad rámec zákonných náležitostí nebo podrobné vysvětlení, případně i s odkazy na judikaturu či názory dalších odborníků atp. Premium se uplatní povinně vždy jde-li zejména o složitější věc nebo větší rozsah informaci či podkladů, na věc dopadá více právních předpisů, neexistuje ustálená judikatura nebo je třeba ji zahrnout anebo se týká zahraniční věci či prvku, atp.

Příplatkem online produktu lze jeho rozsah nebo způsob zpracování rozšířit (zejména o zpracování nebo prostudování každé stránky navíc, zahrnutí věcného břemene nebo návrhu na Katastrální úřad či úřední ověření podpisů v souvislosti se sepsanou smlouvou anebo o zpracování přednostní, premium anebo zpracování mimo pracovní dobu).

Stránka (str.) je normostrana (max. 1.800 znaku včetně mezer, cca 250 slov běžného textu).

 

Hodinová odměna a náhrady

je aplikována ve všech věcech a případech (vyjma pevně stanoveného rozsahu zakoupeného online produktu a jeho online příplatků dle předchozího článku) a je určena hodinovou sazbou podle předmětu anebo hodnoty věci, účtovaná vždy za každou i jen započatou hodinu každého advokáta na jednotlivě určeném úkolu nebo úkonu, a to včetně času stráveného administrativní činností v souvislosti s převzetím, přípravou nebo ukončením věci (zejména lustrace, registrace a vedení klientské, spisové, účetní a daňová evidence, vystavení či zrušení objednávky a daňových dokladů, oznámení o převzetí nebo ukončení zastoupení, atd.) a promeškaného času (zejména na cestě, čekáním na dohodnutý nebo nařízený úkon nebo za jinak nevyužitý čas v důsledku jeho zrušení či nemožnosti jeho vykonání zejména z příčin na straně klienta či třetí osoby, atd.) i před účinností smlouvy.

Hodnota věci je určena hodnotou předmětu věci nebo (součtem opakovaných) plnění včetně veškerých součástí, sankcí a příslušenství.

Standardní sazba ve výši 2.000,- Kč + DPH / hod.     je aplikována na všechny věci, vyjma věcí ve Snížené, Zvýšené nebo Vysoké sazbě.

Snížená sazba ve výši 1.800,- Kč + DPH / hod.           je aplikována na přestupky a věci s hodnotou do 100 tis Kč s přísl.

Zvýšená sazba ve výši 2.500,- Kč + DPH / hod.          je aplikována na daňové a korporátní věci a věci s hodnotou od 1 mio Kč s přísl.

Vysoká sazba ve výši 4.500,- Kč + DPH / hod.            je aplikována na přeměny korporací, správu majetku, věci týkající se zahraniční či zahraničního prvku a věci s hodnotou od 20 mio Kč s přísl.

Náhrada výdajů na místní hovorné, místní cestovné a místní obyčejné poštovné i základní kancelářské potřeby jsou již v ceně paušálně zahrnuty. Ostatní výdaje hradí klient ve skutečné výši, cestovné v částce 15,- Kč/km + DPH a náklady na stravování a ubytování alespoň v kategorii 4* u pracovních cest trvajících i mimo pracovní dobu. Výdaje hradí klient přímo sám anebo mu jsou vyúčtovány.

Náhrada nákladů řízení, tkz. přísudek (podle zvláštních předpisů), se jako cílová odměna uplatní nad rámec hodinové sazby u všech řízení, je-li zaplacena dlužníkem z rozhodnutí soudu anebo i bez takového rozhodnutí (např. pokud byla žaloba z pokynu klienta vzata zpět), jako součást smíru či v rámci účastníky sjednaného mimosoudního vyrovnání nebo narovnání, a to i pokud zastoupeni bylo již ukončeno. Klient sám nehradí nic, úhradu provede protistrana (dlužník), obvykle přímo na účet TLAK, jinak ji klient hned po úhradě bez zbytečného odkladu TLAK předá.

Paušální odměna může být sjednána při dlouhodobém poskytování právních služeb a při jejím určení se obvykle vychází z hodinové sazby s 15% slevou; platí se za každý i jen započatý rok předem, avšak platba může být po dohodě rozdělena do měsíčních nebo čtvrtletních splátek.

Správa majetku je nad rámec hodinové sazby odměňována ve výši 10% z hrubého příjmu ze spravovaného majetku, nejméně však ve výši 120.000,- Kč + DPH z každé jednotlivé věci, práva nebo podílu, a to za každý i jen započatý rok předem, zejména dokud je majetek (i zprostředkovaně) v dispozici TLAK. Odměna za výkon každé funkce svěřenského správce, správce dědictví nebo v orgánu právnické osoby, atp., se aplikuje navíc ve stejné výši.

Podílová odměna na výsledku věci se nad rámec hodinové sazby jinak sjednává samostatně v písemné nebo elektronické formě.

Kombinovaná odměna může díky slevě zahrnovat nižší hodinovou sazbu než je jinak aplikována podle hodnoty nebo předmětu věci dle smluvních podmínek, a v takovém případě je klient zejména v případě ukončení poskytování právních služeb dříve nežli je možné podílovou nebo cílovou odměnu určit nebo vyúčtovat anebo nebyl-li přísudek dlužníkem zaplacen či nebyl dodržen sjednaný časový rámec při paušálním odměňování, povinen doplatit částku ve výši rozdílu aplikované sazby hodinové odměny a aktuální sazby uvedené ve smluvních podmínkách. 

 

Příplatky a slevy

Urgentně lze věc klienta se souhlasem TLAK zpracovat za příplatek 30%

Mimo pracovní dobu lze urgentní věc klienta se souhlasem TLAK zpracovávat za příplatek 200%

Neodkladné případy zpracování věci nebo její části budou klientovi předem písemně nebo elektronicky oznámeny s upřesněním předpokládaného využití Urgentního zpracování anebo zpracování Mimo pracovní dobu. Pokud klient předem včas písemně nebo elektronicky nesdělí TLAK, že s takovým zpracováním věci nebo její části nesouhlasí, bude uvedený přípatek klient povinen vždy uhradit. V případě nesouhlasu klienta nemusí TLAK věc klienta nebo její část zpracovávat vůbec, aniž by tato skutečnost zakládala právo klienta nebo třetí osoby na náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

Administrativní poplatek ve výši 990,- Kč + DPH může být aplikován jako povinný příplatek na každou:

 • platbu ze zahraničí anebo úhradu do zahraničí,
 • druhou nebo další upomínku, předžalobní výzvu nebo jakoukoli další informaci k jedné dlužné úhradě,
 • úhradu výdajů nejsou-li klientem hrazeny napřímo; není-li na jejich úhradu složena předem dostatečná záloha aplikuje se navíc poplatek ve výši 10% z této částky,
 • 1 mio Kč z Hodnoty věci za každý započatý kalendářní rok vyřizování jedné takové věci.

Sleva může být klientovi poskytnuta se souhlasem TLAK, nebude-li to odporovat konkrétní povaze věci a poskytnuté službě. Sleva může být poskytnuta jako jednorázová, na určitou věc nebo dobu anebo sleva trvalá. Sleva může být poskytnuta i formou Slevového voucheru.

Slevový Voucher může klient získat jako poskytnutou slevu zpravidla elektronicky (emailem) formou kódu, který může uplatnit pouze při nákupu online produktů na webu v jeho rozsahu a době platnosti, jinak bez náhrady propadá. Nelze jej uplatnit společně s 1. Poradou zdarma nebo na nákup Voucheru (uvedeného v dalším odstavci).

Voucher jako forma (dárkového) poukazu, který si lze zakoupit, může být jedenkrát uplatněn kupujícím anebo třetí osobou v průběhu jednoho roku na úhradu jakýchkoli právních služeb v hodnotě voucheru po prvním předložení při objednávce služby. Nelze jej vrátit oproti penězům ani uplatnit později. Nelze jej uplatnit ani společně s 1. Poradou zdarma nebo na nákup dalšího Voucheru.  

1.Porada zdarma je poskytována výhradně novým klientům jako forma slevy na základě (zálohové) předchozí úhrady služeb v rozsahu nejméně 10-ti hodin v příslušné hodinové sazbě, které budou poskytnuty v souvislosti s převzetím jejich složitější anebo rozsáhlejší věci. Jedná se o jeden právní úkon časově nepřesahující 1 započatou hodinu v řadě dalších úkonů a činnosti, které byly předem sjednány a zaplaceny. Zpravidla tak nemůže jít jen o jediný právní úkon, který by byl zájemcem o poskytnutí právní služby požadován. Tuto možnost musí nový klient uplatnit nejpozději při 1. poradě, jinak nemůže být zpětně poskytnuta.