Potřebuji Advokátní úschovu

 nemovitostiPotřebuji Advokátní úschovu

Našim klientům nabízíme mimo jiné i službu advokátní úschovy. Ta probíhá dle uzavřené písemné smlouvy, ve které jsou popsána veškerá práva a povinnosti účastníků tohoto vztahu, zejména určuje povinnosti advokáta, jakožto schovatele, při nakládání s uschovávanými financemi, dále pak například délku úschovy a především stanovuje osoby, jež jsou oprávněny za určitých podmínek disponovat s těmito finančními prostředky. Nejčastěji se tento institut užívá při úschově financí, jež jsou určeny k zaplacení kupní ceny za převod nemovitostí, hodnotnějších movitých věcí atd. Advokátní úschova se dá ovšem využít například i za účelem ochrany financí klienta při podnikatelské činnosti, před osobou blízkou, před hrozbou odcizení, pro případ úmrtí a v mnoha dalších životních situacích. Výhodami využití advokátní úschovy jsou například povinnost mlčenlivosti advokáta o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, fakt, že advokát musí být ze zákona pojištěn či nižší náklady než v případě úschov notářských.