Pokuty / Přestupky

kategorie_pokuty_prestupky@2xPokuty / Přestupky

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo jiném právním předpisu, pokud se nejedná o správní delikt dle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. V běžném životě se nejčastěji setkáváme s přestupky v oblasti silničního provozu, ve které převažuje ukládání sankcí v podobě pokut. Svým klientům v této problematice poskytujeme právní služby související s ochranou před nezákonným postižením jednání klienta dle přestupkového zákona či dalších právních předpisů, jakož i před neoprávněným ukládáním sankcí za taková jednání.