Jsem obviněn/a z přestupku

kategorie_pokuty_prestupky@2xJsem obviněn/a z přestupku

Má-li být jednání osoby považováno za přestupek dle zákona o přestupcích nebo jiného právního předpisu, musí se jednat o jednání zaviněné (nedbalostní či úmyslné), porušující či ohrožující zájmy společnosti a musí být za přestupek v takovém zákoně či právním předpise výlovně označeno. Pouze po naplnění takových předpokladů je možné zahájit řízení o přestupku vůči konkrétní osobě, která má řadu procesních práv, zejména vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se ochrany jejich procesních práv v rámci řízení o přestupku včetně zastupování klienta v takovém řízení.