Řeším vyjádřeni k věci

trestnipravo_1Řeším vyjádřeni k věci

Právní předpisy upravující jakékoli řízení (soudní, správní či trestní) vždy upravují práva a povinnosti jejich účastníků, mezi které patří i právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem a listinám, které byly v řízení uvedeny. Účastník se tak má právo vyjádřit k žalobě nebo jinému návrhu na zahájení řízení, jakož i k jinému podání dalšího účastníka řízení, zejména k odvolání či dovolání, případně se vyjádřit i k dalším skutečnostem. V některých případech je stanovena dokonce povinnost takové vyjádření podat, především, je-li k tomu účastník řízení vyzván. Vyjádření však lze učinit i v jakýchkoli jiných věcech, kde je vhodné se k nějaké záležitosti, jejímu stavu anebo i nabídce vyjádřit. Pro klienty zajišťujeme posouzení případu, přípravu a zpracování takových vyjádření, aby věcně (formálně i obsahově) správně reagovala na danou záležitost, popřípadě dostatečným způsobem reagovala na obdrženou výzvu k takovému vyjádření.