Řeším odvolací řízení

trestnipravo_1Řeším odvolací řízení

Podání odvolání v soudním, správním anebo trestním řízení, představuje zákonem stanovený způsob obrany účastníka proti nesprávnému rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Soudní a správní řízení jsou vícestupňová a odvolání musí vždy obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Úkolem odvolacího orgánu je posoudit věcnou a formálně právní správnost odvoláním napadeného rozhodnutí a přezkoumat i správnost postupu orgánu, který rozhodnutí vydal. Klientům zajišťujeme po předchozím prostudování celé věci přípravu a zpracování řádného odvolání tak, aby obsahovalo veškeré zákonem požadované náležitosti a důkladný popis všech vad předcházejícího řízení i vydaného rozhodnutí, včetně zastoupení v odvolacím řízení.