Mám zaplatit náhradu škody

kategorie_nahrada_skody@2xMám zaplatit náhradu škody

Způsobíte-li někomu svým jednáním či trestným činem (přestupkem) škodu, je nutné takovou škodu nahradit, avšak za předpokladu, že poškozená osoba Vám vzniklou škodu doloží, uvede jakým Vaším porušením zákonné či smluvní povinnosti mu škoda vznikla a také aby existoval vztah Vašim mezi jednáním (porušením povinnosti) a vzniklou škodou. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk, přičemž se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, avšak pokud to není možné (či o to žádá poškozený), hradí se škoda v penězích. Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním poskytnutým v penězích. Klientům proto nabízíme komplexní právní služby týkající se ochrany jejich práv v rámci odpovědnosti za škodu.