Výslovná prohlášení a poučení klienta

Klient výslovně SOUHLASÍ:

 • se smluvními podmínkami a bere na vědomí, že souhlas s nimi může vyjádřit i jen pouhým zaplacením, zejména je-li služba objednána nebo sjednána distančním způsobem,
 • s elektronickým zasíláním korespondence, účtenek i daňových dokladů a
 • aby TLAK použila k vyrovnání veškerých svých i budoucích pohledávek vůči klientovi případné klientské prostředky a současně prohlašuje že tyto jsou pouze z poctivých zdrojů s vědomím následků pro případ nepravdivosti svého prohlášení,
 • s registrací elektronického uživatelského účtu na webu TLAK za účelem zjednodušení opakovaných nákupů a přístupu k uživatelským funkcím (přihlašovací údaje jsou tvořeny emailem klienta a heslem, které si klient může vygenerovat na webu TLAK pod tlačítkem "Zapomenuté heslo" v sekci "Přihlášení"),
 • plněním požadované služby před uplynutím lhůty pro odstoupení spotřebitele od uzavřené smlouvy, přičemž poskytnutím plnění zaniká právo spotřebitele odstoupit od smlouvy.

 

Klient výslovně PROHLAŠUJE, že:

 • jeho zájmy nejsou v kolizi se zájmy jiného klienta TLAK (či osoby, kterou zastupuje),
 • ve věci není zastupován jiným advokátem,
 • zmocňuje TLAK ke všem úkonům souvisejícím se zadanými věcmi a souhlasí s jejím oprávněním zvolit za sebe případně další zástupce (substituce) a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

 

Klient BERE NA VĚDOMÍ poučení, že:

 • TLAK není oprávněna bez souhlasu klienta ověřovat si pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných důkazů a skutkových informací, jakož bere na vědomí i trestně právní důsledky při jejich padělání nebo pozměnění. Klient je povinen bezodkladně písemně či elektronicky sdělit TLAK jemu známé okolnosti o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ projednat předem s TLAK vhodný postup, který bude písemně či elektronicky zachycen, přičemž bez takového upozornění TLAK neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu klienta předloží,
 • případná přeshraniční uspořádání je povinen namísto TLAK oznamovat na základě zvláštního zákona klient samostatně,
 • může od distančním způsobem uzavřené smlouvy odstoupit je-li spotřebitel tak, že své písemné odstoupení doručí TLAK nejpozději do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy poštou, emailem anebo kontaktním formulářem z webu, a za takové situace uhradí pouze cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (včetně případně promeškaného času a času stráveného administrativní činností - viz hodinová odměna v ceníku), jakož že subjektem případného mimosoudního řešení sporů je Česká advokátní komora, www.cak.cz.