Ceník

CENÍK

Ceny v aktuální výši se řídí aktuálními smluvními podmínkami obsahujícími i ceník.

Zaplatit je možné platební kartou nebo bankovním převodem, a to online pomocí platební brány umístěné na webu nebo na základě zaslaného platebního příkazu či odkazu z platební brány, nebo případně i osobně v kanceláři v sídle TLAK. Při zadání opakované platby platební kartou mohou být strhávány i opakované (paušální) platby anebo dodatečná platba při překročení poskytnuté zálohy anebo na základě doobjednávky služeb. Hotovost je přijímána jen zcela výjimečně.

Úhrada nebo záloha musí být zaplacena vždy před započetím poskytování služeb či jakékoli činnosti TLAK, jinak TLAK nemusí objednanou službu, práci ani činnost nebo její část započít anebo v ní pokračovat ani vynaložit případné výdaje a náklady, aniž by tato skutečnost zakládala právo klienta nebo třetí osoby na náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

Smluvní sankce je uplatňována ze strany TLAK výjimečně, a to zejména v případě delšího anebo opakovaného prodlení klienta s plněním své povinnosti řádně a včas zaplatit vyúčtování, doplatek, úhradu nebo zálohu. V takovém případě je TLAK oprávněna po klientovi požadovat též zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky denně až do úplného zaplacení dluhu. Současně je klient povinen v případech jednorázového nebo opakovaného porušení smluvních podmínek, zaplatit TLAK smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

Vyúčtování, doplatek, zálohu a smluvní pokutu je klient povinen zaplatit kdykoliv mu bude oznámena či vyúčtována, nejpozději však do 3 dnů ode dne výzvy k úhradě formou v ní uvedenou, jinak na bankovní účet TLAK č.: 2222 5577 / 2010, vedený u Fio Banky.

 

Online produkty

určené k přímému online nákupu na webu mají svůj konkrétní pevný rozsah uveden v popisu každé varianty produktu a aktuální cenu u nákupního tlačítka každého online produktu nebo jeho online příplatku, kterým klient takový produkt, příp. příplatek, vkládá do elektronického košíku a následně jej po předchozí rekapitulaci položek nakoupí a zaplatí skrze platební bránu. Případné další služby, náhrady nebo činnost (potřebná zejména k řádnému zpracování věci) nad rámec uvedený v popisu rozsahu online produktu a zaplacených online příplatků, hradí klient vždy navíc v aktuálních sazbách odměn, náhrad a příplatků uvedených v aktuálním ceníku v následujících článcích. Opakovanými nákupy online produktů nelze obcházet povinnost k úhradě vyšší hodinové odměny podle hodnoty nebo předmětu věci.

Základní zpracování online produktu je určeno jednodušším věcem a zahrnuje obvykle zapracování jen základních zákonných náležitostí bez podrobných, odlišných či širších ujednání smluvních stran a bez podrobného vysvětlení a odkazů na odborné názory a judikaturu.

Premium je příplatkovým rozšířením základního zpracování online produktu a zahrnuje delší nebo podrobné zpracování či vysvětlení, více stan textu nebo delší dobu zpracování a činnosti (až dvojnásobný čas nebo počet stran), zejména s širším rozsahem ujednání smluvních stran nad rámec zákonných náležitostí nebo podrobné vysvětlení, případně i s odkazy na judikaturu či názory dalších odborníků atp. Premium se uplatní povinně vždy jde-li zejména o složitější věc nebo větší rozsah informaci či podkladů, na věc dopadá více právních předpisů, neexistuje ustálená judikatura nebo je třeba ji zahrnout anebo se týká zahraniční věci či prvku, atp.

Příplatkem online produktu lze jeho rozsah nebo způsob zpracování rozšířit (zejména o zpracování nebo prostudování každé stránky navíc, zahrnutí věcného břemene nebo návrhu na Katastrální úřad či úřední ověření podpisů v souvislosti se sepsanou smlouvou anebo o zpracování přednostní, premium anebo zpracování mimo pracovní dobu).

Stránka (str.) je normostrana (max. 1.800 znaku včetně mezer, cca 250 slov běžného textu).

 

Hodinová odměna a náhrady

je aplikována ve všech věcech a případech (vyjma pevně stanoveného rozsahu zakoupeného online produktu a jeho online příplatků dle předchozího článku) a je určena hodinovou sazbou podle předmětu anebo hodnoty věci, účtovaná vždy za každou i jen započatou hodinu každého advokáta na jednotlivě určeném úkolu nebo úkonu, a to včetně času stráveného administrativní činností v souvislosti s převzetím, přípravou nebo ukončením věci (zejména lustrace, registrace a vedení klientské, spisové, účetní a daňová evidence, vystavení či zrušení objednávky a daňových dokladů, oznámení o převzetí nebo ukončení zastoupení, atd.) a promeškaného času (zejména na cestě, čekáním na dohodnutý nebo nařízený úkon nebo za jinak nevyužitý čas v důsledku jeho zrušení či nemožnosti jeho vykonání zejména z příčin na straně klienta či třetí osoby, atd.) i před účinností smlouvy.

Hodnota věci je určena hodnotou předmětu věci nebo (součtem opakovaných) plnění včetně veškerých součástí, sankcí a příslušenství.
 

Standardní sazba ve výši 2.000,- Kč + DPH / hod.     je aplikována na všechny věci, vyjma věcí ve Snížené, Zvýšené nebo Vysoké sazbě.

Snížená sazba ve výši 1.800,- Kč + DPH / hod.           je aplikována na přestupky a věci s hodnotou do 100 tis Kč s přísl.

Zvýšená sazba ve výši 2.500,- Kč + DPH / hod.          je aplikována na daňové a korporátní věci a věci s hodnotou od 1 mio Kč s přísl.

Vysoká sazba ve výši 4.500,- Kč + DPH / hod.            je aplikována na přeměny korporací, správu majetku, věci týkající se zahraniční či zahraničního prvku a věci s hodnotou od 20 mio Kč s přísl.

Náhrada výdajů na místní hovorné, místní cestovné a místní obyčejné poštovné i základní kancelářské potřeby jsou již v ceně paušálně zahrnuty. Ostatní výdaje hradí klient ve skutečné výši, cestovné v částce 15,- Kč/km + DPH a náklady na stravování a ubytování alespoň v kategorii 4* u pracovních cest trvajících i mimo pracovní dobu. Výdaje hradí klient přímo sám anebo mu jsou vyúčtovány.

Náhrada nákladů řízení, tkz. přísudek (podle zvláštních předpisů), se jako cílová odměna uplatní nad rámec hodinové sazby u všech řízení, je-li zaplacena dlužníkem z rozhodnutí soudu anebo i bez takového rozhodnutí (např. pokud byla žaloba z pokynu klienta vzata zpět), jako součást smíru či v rámci účastníky sjednaného mimosoudního vyrovnání nebo narovnání, a to i pokud zastoupeni bylo již ukončeno. Klient sám nehradí nic, úhradu provede protistrana (dlužník), obvykle přímo na účet TLAK, jinak ji klient hned po úhradě bez zbytečného odkladu TLAK předá.

Paušální odměna může být sjednána při dlouhodobém poskytování právních služeb a při jejím určení se obvykle vychází z hodinové sazby s 15% slevou; platí se za každý i jen započatý rok předem, avšak platba může být po dohodě rozdělena do měsíčních nebo čtvrtletních splátek.

Správa majetku je nad rámec hodinové sazby odměňována ve výši 10% z hrubého příjmu ze spravovaného majetku, nejméně však ve výši 120.000,- Kč + DPH z každé jednotlivé věci, práva nebo podílu, a to za každý i jen započatý rok předem, zejména dokud je majetek (i zprostředkovaně) v dispozici TLAK. Odměna za výkon každé funkce svěřenského správce, správce dědictví nebo v orgánu právnické osoby, atp., se aplikuje navíc ve stejné výši.

Podílová odměna na výsledku věci se nad rámec hodinové sazby jinak sjednává samostatně v písemné nebo elektronické formě.

Kombinovaná odměna může díky slevě zahrnovat nižší hodinovou sazbu než je jinak aplikována podle hodnoty nebo předmětu věci dle smluvních podmínek, a v takovém případě je klient zejména v případě ukončení poskytování právních služeb dříve nežli je možné podílovou nebo cílovou odměnu určit nebo vyúčtovat anebo nebyl-li přísudek dlužníkem zaplacen či nebyl dodržen sjednaný časový rámec při paušálním odměňování, povinen doplatit částku ve výši rozdílu aplikované sazby hodinové odměny a aktuální sazby uvedené ve smluvních podmínkách.

 

Příplatky a slevy

Urgentně lze věc klienta se souhlasem TLAK zpracovat za příplatek 30%

Mimo pracovní dobu lze urgentní věc klienta se souhlasem TLAK zpracovávat za příplatek 200%

Neodkladné případy zpracování věci nebo její části budou klientovi předem písemně nebo elektronicky oznámeny s upřesněním předpokládaného využití Urgentního zpracování anebo zpracování Mimo pracovní dobu. Pokud klient předem včas písemně nebo elektronicky nesdělí TLAK, že s takovým zpracováním věci nebo její části nesouhlasí, bude uvedený přípatek klient povinen vždy uhradit. V případě nesouhlasu klienta nemusí TLAK věc klienta nebo její část zpracovávat vůbec, aniž by tato skutečnost zakládala právo klienta nebo třetí osoby na náhradu škody, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.

Administrativní poplatek ve výši 990,- Kč + DPH může být aplikován jako povinný příplatek na každou:

  • platbu ze zahraničí anebo úhradu do zahraničí,
  • druhou nebo další upomínku, předžalobní výzvu nebo jakoukoli další informaci k jedné dlužné úhradě,
  • úhradu výdajů nejsou-li klientem hrazeny napřímo; není-li na jejich úhradu složena předem dostatečná záloha aplikuje se navíc poplatek ve výši 10% z této částky,
  • 1 mio Kč z Hodnoty věci za každý započatý kalendářní rok vyřizování jedné takové věci.

Sleva může být klientovi poskytnuta se souhlasem TLAK, nebude-li to odporovat konkrétní povaze věci a poskytnuté službě. Sleva může být poskytnuta jako jednorázová, na určitou věc nebo dobu anebo sleva trvalá. Sleva může být poskytnuta i formou Slevového voucheru.

Slevový Voucher může klient získat jako poskytnutou slevu zpravidla elektronicky (emailem) formou kódu, který může uplatnit pouze při nákupu online produktů na webu v jeho rozsahu a době platnosti, jinak bez náhrady propadá. Nelze jej uplatnit společně s 1. Poradou zdarma nebo na nákup Voucheru (uvedeného v dalším odstavci).

Voucher jako forma (dárkového) poukazu, který si lze zakoupit, může být jedenkrát uplatněn kupujícím anebo třetí osobou v průběhu jednoho roku na úhradu jakýchkoli právních služeb v hodnotě voucheru po prvním předložení při objednávce služby. Nelze jej vrátit oproti penězům ani uplatnit později. Nelze jej uplatnit ani společně s 1. Poradou zdarma nebo na nákup dalšího Voucheru.  

1.Porada zdarma je poskytována výhradně novým klientům jako forma slevy na základě (zálohové) předchozí úhrady služeb v rozsahu nejméně 10-ti hodin v příslušné hodinové sazbě, které budou poskytnuty v souvislosti s převzetím jejich složitější anebo rozsáhlejší věci. Jedná se o jeden právní úkon časově nepřesahující 1 započatou hodinu v řadě dalších úkonů a činnosti, které byly předem sjednány a zaplaceny. Zpravidla tak nemůže jít jen o jediný právní úkon, který by byl zájemcem o poskytnutí právní služby požadován. Tuto možnost musí nový klient uplatnit nejpozději při 1. poradě, jinak nemůže být zpětně poskytnuta.